Orienteringsklubben Stigen

OK Stigen

Stadgar

OK Stigens stadgar fastställda vid årsmötet den 5 februari 1989.
Ändringar gjorda den 2 februari 1992, den 6 februari 1994, den 20 februari 1997, den 4 februari 2001 och den 22 februari 2006, samt 24 februari 2010 och den 18 februari 2020.
Klubben stiftad den 7 februari 1938

Inriktning och ändamål

 1. OK Stigen med hemort i Värnamo har till syfte att bedriva främst orientering, längdskidåkning samt frilufts - och motionsverksamhet. Dessa verksamhetsformer skall bedrivas på en bred grund samt i en anda som innebär trivsel och gemenskap för alla. Klubben skall särskilt uppmuntra och främja en satsning på ungdom och elit.
  Klubben skall verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.
  Klubben är medlem i Svenska orienteringsförbundet och Svenska skidförbundet och är därigenom anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.

Medlemskap

 1. Den som vill bli medlem i klubben kan efter ansökan inväljas av styrelsen. En ansökan får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motverka klubbens intressen.
  Genom beslut av årsmötet får en person, som gjort klubben värdefulla tjänster, på förslag av styrelsen upptas som hedersmedlem.

 2. Den som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses omedelbart ha lämnat klubben.
  Den som inte har betalat årsavgiften avseende de senaste två åren får anses ha begärt sitt utträde ur klubben.

 3. Den som har brutit mot stadgarna eller motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller som uppenbarligen skadat klubbens intressen får uteslutas ur klubben. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att inom 14 dagar inkomma med yttrande. I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt anges hur beslutet kan överklagas. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet översändas till medlemmen.
  Beslut om uteslutning får överklagas enligt reglerna i Sveriges Riksidrottsförbundets stadgar. Sedan beslutet fått bindande verkan får den uteslutne inte krävas på förfallna avgifter.

Medlemmens rättigheter och skyldigheter

 1. Den som är medlem skall, senast 1 maj, betala den årsavgift som bestämts av årsmötet.
  Hedersmedlem är befriad från årsavgift.
  Den som blir medlem under perioden den 1 oktober - den 31 december och som betalar årsavgift för det kommande kalenderåret är befriad från avgift för perioden fram till kalenderårets början.

 2. Den som är medlem har rätt att delta i möten och andra aktiviteter som anordnas för medlemmarna samt har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter.

 3. Styrelsen kan, om särskilda skäl föreligger, vägra en medlem att representera klubben.

 4. Den som är medlem skall följa klubbens stadgar samt de beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom klubben. Medlemmen skall vid deltagande i tävling eller uppvisning följa tillämpliga stadgar och tävlingsbestämmelser.
  Klubbens blå/vita tävlingsdräkt skall bäras av medlemmar som deltar i tävlingar sanktionerade av vederbörande specialförbund, om inte styrelsen av särskilda skäl medger annat. Styrelsen fastställer tävlingsdräktens närmare utseende.

Styrelsen

 1. Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
  Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för klubben bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom klubben, ansvara för och förvalta medel samt förbereda årsmötet.

 2. Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter.

 3. Styrelsen väljs av årsmötet. Ordföranden väljs för ett år och ledamöterna för två år, så att två ledamöter står i tur för omval vid varje årsmöte. Två styrelsesuppleanter väljs för ett år. Styrelsen utser bland ledamöterna vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 4. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst två ledamöter begär detta. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre ledamöter är närvarande.

 5. Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören gemensamt eller var för sig eller av styrelsen särskild utsedd person.

 6. Ordföranden är klubbens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens arbete samt övervakar att klubbens stadgar och övriga bindande regler och beslut efterlevs.
  I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt vad styrelsen bestämt. Bl a nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

  Sekreteraren:
  •  föra protokoll över styrelsens och klubbens möten,
  • registrera och förvara skrivelser,
  • upprätta förslag till årsberättelse,
  • föra register över klubbens medlemmar samt att föra den statistik som styrelsen beslutar om

  Kassören:
  • svara för klubbens ekonomiska förvaltning och bokföring,
  • utarbeta förslag till budget.

  Styrelsen får till anställd personal samt till sektion delegera arbetsuppgifter.

Verksamhets- och räkenskapsår

 1. Verksamhetsåret och räkenskapsåret motsvarar kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

Revision

 1. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär. När det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, skall handlingarna tillhandahållas senast 18 dagar före årsmötet.
  Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 8 dagar före årsmötet.

(§§ 17 - 19 upphävda)

Sektioner

 1. Årsmöte eller extra årsmöte får besluta om inrättande av en sektion och styrelsen fastställer de befogenheter och arbetsuppgifter som sektioner har.

Årsmöte

 1. Årsmöte hålls i februari. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till årsmötet översänds till medlemmarna senast fyra veckor före mötet eller kungörs inom samma tid på klubbens hemsida samt anslås i klubblokalen.

  Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna, revisionsberättelsen samt eventuella förslag till stadgeändringar eller andra frågor av väsentlig betydelse tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

  Förslag till årsmötet från röstberättigade medlemmar skall inlämnats till styrelsen senast tre veckor före mötet.

 2. Medlem som under året fyller lägst 14 år samt hedersmedlem har rösträtt på årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

 3. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är personligen närvarande på mötet.

 4. Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
  1. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  4. Val av två justeringsmän som skall justera mötesprotokollet och vara rösträknare.
  5. Föredragning av verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret.
  6. Föredragning av kassaberättelsen för det senaste verksamhetsåret.
  7. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  9. Fastställande av årsavgift.
  10. Fastställande av verksamhetsplan och budget och för det innevarande verksamhetsåret.
  11. Val av
   1. klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
   2. två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
   3. två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år.
   4. två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
   5. minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska vara sammankallande.
   6. ledamöter i inrättade sektioner för en tid av ett år, varav en ledamot från varje sektion skall vara sammankallande.
  12. Behandling av förslag från styrelsen, som styrelsen hänskjutit till årsmötet
  13. Behandling av tidigare inlämnade förslag från röstberättigade medlemmar.
  14. Övriga frågor

Extra årsmöte, klubbmöte mm

 1. Styrelsen får kalla till extra årsmöte, klubbmöte mm om sådana behövs för beslut i viktiga frågor, information eller samråd. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorerna kräver detta eller när det för begärs av minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar.

 2. Beträffande kallelse till extra årsmöte samt rösträtt och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §§ 21 - 23. Vid ett extra årsmöte får enbart i kallelsen upptaget ärende avgöras.

Beslut och omröstning

 1. Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat följer av § 28. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande. Vid sluten omröstning och vid val skall dock vid lika röstetal lotten vara avgörande.

Stadgefrågor mm

 1. Beslut om stadgeändring, eller beslut om klubbens upplösning får fattas endast vid ordinarie årsmöte. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster godkänner beslutet. För klubbens upplösning fordras dessutom att beslutet fastställs vid ett extra årsmöte, som hålls minst en och högst två månader efter det ordinarie årsmötet.

 2. Beslut om klubbens upplösning skall innehålla föreskrifter om att klubbens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet jämte styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart tillställas vederbörande specialförbund

 3. Utöver dessa stadgar gäller Svenska Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga utfärdade föreskrifter